Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je spoločnosť Enjoy Travel Agency, s.r.o. sídlo Holíčska 8, 85105 Bratislava, IČO 53 363 795 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 148215/B (ďalej len: “správca”).

II. Kategórie osobných údajov

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej fyzickej osobe (ďalej len „dotknutá osoba“), najmä identifikačné údaje (meno, priezvisko, číslo OP) a kontaktné údaje (telefónne číslo, email) potrebné na vyplnenie zmluvy.

III. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je objednávka služieb, podpis zmluvy dotknutou osobou – objednávateľom  za účelom prenájmu elektrickej kolobežky alebo elektrického autíčka.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 6 mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže, skartuje.

V. Právny základ uchovávania údajov

Článok 6 ods. 1 písm. b)nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

VI. Umiestnenie osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané správcom a sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú na serveroch umiestnených v hostingovom centre a na prevádzke správcu, ktoré sa nachádzajú V Slovenskej republike.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že akékoľvek osobné údaje, ktoré má správca sú nesprávne alebo neúplné, tak môže požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód: e-mailom na adresu: info@enjoyride.sk, poštou na adresu: Enjoy Travel Agency, s.r.o. Holíčska 8, 85105 Bratislava

Dotknutá osoba  má právo získať od správcu potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.